"חלום צרוף" – תקנון 


"סטודיו חלום צרוף" או "המפעיל" - סטודיו "חלום צרוף" ע.מ. 016447070.

הגדרות

"תוכן ו/או מידע" - תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים (או שילובם), מוצרים ושירותים מוצעים, מאמרים, לקטים, מדריכים, כתבות, עיצובים, סקיצות, שרטוטים, סרטונים, תמונות, איורים, הדמיות, הנפשות, צילומים, פרסומים, הצעות, לוגו, אייקונים, סלוגן, טג-ליין, תו, סימן או סמל שיועמדו לרשות המשתמש באתר זה בכל אמצעי ומכשיר קצה שהוא. 


"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או גורם ומי מטעמם אשר נכנס לאתר ובכך מבטא את הסכמתו לתנאי שימוש אלו. 


"לקוח/ה" - משתמש שרוכש/ת תכשיט ו/או קורס ו/או סדנא ו/או חוג ו/או כל מוצר או שירות.


"מוצר" - תכשיט ו/או קורס ו/או סדנה ו/או חוג ו/או שובר מתנה ו/או כל מוצר או שירות אחר המוצע באופן מקוון באתר.


"הזמנה" - רכישת מוצר ו/או שירות שביצע לקוח וטרם נתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או טרם בוצע תשלום באמצעות פייפאל ו/או טרם הועבר תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון סטודיו "חלום צרוף" ו/או טרם ניתן שיק/ים ו/או טרם שולם מזומן.  


"עסקה" - הזמנת מוצר ו/או שירות שפרטי אמצעי התשלום של הלקוח אושרו ע"י חברת כרטיסי האשראי ו/או בוצע תשלום באמצעות פייפאל ו/או בוצעה העברה בנקאית לחשבון סטודיו "חלום צרוף" ו/א או ניתן שיק/ים או שולם מזומן.

 

ראשית דבר

1. שימוש באתר זה כפוף להסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין המפעיל ו/או מי מטעמו לבין כל משתמש ו/או צופה באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או בתכנים המצויים בו במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש"). תנאי שימוש אלו מהווים הסכם משפטי בין הסטודיו "חלום צרוף" ו/או מי מטעמו לבינך כמשתמש והוא מחליף כל הסכם קודם בינך לבין הסטודיו "חלום צרוף" ביחס לשימושך באתר.


2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.


3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ואינם משמשים לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.


4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר באופן מדוקדק טרם תעשה שימוש בו שכן תחילת שימושך בו מעיד על הסכמתך והצהרתך המלאה שקראת את כל האמור להלן, הבנת את האמור וכי הנך ו/או מי מטעמך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הוצאות ונזקים מכל סוג, כנגד הסטודיו "חלום צרוף" ו/או מי מטעמו והאמור בתנאי שימוש אלו יהיה בסיס משפטי לכל דיון באשר לאתר זה. 


5. מובהר, כי עצם השימוש באתר כמוהו כקבלת תנאי שימוש אלו. במידה ותנאי השימוש המפורטים כאן אינם מקובלים עליך ואינך מסכים עם האמור בהם הנך נדרש לצאת מהאתר ולחדול מהשימוש בו באופן מידי.


6. לסטודיו "חלום צרוף" ו/או מי מטעמו שיקול הדעת הבלעדי לבצע שינויים בתוכן האתר, לרבות עריכת תכניו, עיצובו, נראותו, המידע בו, כפי שיימצא לנכון וללא הודעה מוקדמת לכך, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין פעולה זו. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות את פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת.


7. התכנים באתר המוצגים לך מסופקים כמו שהם ("As is") ללא אחריות כלשהי מצד המפעיל ו/או מי מטעמו, בשום דרך או צורה, לזמינות שירותי האתר, מהימנות ודיוק תכניו והמידע המופיעים בו. המשתמש מצהיר כי הנו מודע לכך שכל המידע והתוכן המובאים באתר זה הנם לצורך אינפורמטיבי בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעיל פועל במטרה שהמידע והתוכן באתר זה יהיו נכונים ומדויקים אך אין המפעיל ו/או מי מטעמו יהא אחראי לטעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות קולמוס הקשורות בתוכן והמידע המועברים למשתמש.


8. המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת להשעות, להפסיק או לחסום באופן מידי גישת משתמש לאתר במידה ויפר תנאי שימוש אלו. כמו כן, רשאי המפעיל בכל נקודת זמן ובשיקול דעתו הבלעדי, ללא הודעה כלשהי, להפסיק את פעילות האתר ולסרב להעניק רשות שימוש בכל האתר או בחלקו לכל משתמש ללא התראה קודמת כלשהי לרבות במקרה בו המשתמש מפר או הפר כל דין.

 

שימוש באתר והתחייבויות המשתמש

9. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר ללא הגבלת זמן בהתאם לכללים הקבועים בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר אלא אם ניתנה לך רשות מראש ובכתב מהמפעיל ו/או מי מטעמו. 


10. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המפורטים באתר נתונים לשימושך האישי והפרטי בלבד, הכול בכפוף לתנאי שימוש אלו. מובהר, כי אין לעשות במידע ובתכני האתר כל שימוש מסחרי ו/או עסקי למטרות רווח ו/או לאסוף מידע כלשהו באמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים באופן היכול לפגוע בעסקי המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות פרסום ו/או הפצה ו/או הצגת התכנים והמידע באתרים אחרים ברשת או מחוצה לה. חל איסור להציג את התכנים והמידע שבאתר בכל דרך שהיא לרבות לא באמצעות תוכנה או מכשיר במידה והינם משנים את עיצוב האתר ותוכנו.


11. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בתוכן האתר, במידע ובשירותים המופיעים בו לצורך הפצה, העברה, שכפול, שידור או פרסום מידע אשר יפר זכויות מכל סוג לרבות זכויות לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק עוולות מסחריות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני השייכות לבעליהם כולל צדדי ג' ששמם אינו מוזכר באתר זה.

 

הגבלת אחריות

12. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות לכל אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק, עקיף או ישיר, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי העלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו עקב הגלישה באתר זה לרבות הסתמכות שלו על התכנים והמידע המופיעים בו.


13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין ולא תהיה למפעיל ו/או מי מטעמו כל אחריות (אזרחית או פלילית) ו/או חבות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי בקשר לרכישת כל סוגי המוצרים והשירותים באתר זה בקשר עם טיבם, איכותם והתאמתם לצרכי הלקוח והשימוש הנכון בהם – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו בכל מקרה תוגבל אך ורק עד להחזר כספו של הלקוח ששולם במלואו בגין רכישת המוצר/ים ו/או השירותים באתר. 


14. מובהר כי כל הקישורים או ההפניות (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט ותכנים חיצוניים, אינם באחריות המפעיל אשר אינו שולט ו/או מפקח עליהם והעובדה כי האתר מקושר אליהם לא מהווה ערובה כלשהי לזמינותם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי המפעיל ו/או מי מטעמו לא נושא באחריות ובחבות כלשהי ביחס לאתרים חיצוניים וכל תוכן, שירותים וחומרים הכלולים בהם ולכל תוצאה שתיגרם למשתמש משימוש בלינקים אלו ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בשום אובדן רווחים, הפסד, הוצאה ו/או נזק שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו הנובע מכך. כמו כן, אין המפעיל נושא באחריות על שמירת זכויות קניין רוחני על כל סוגיהם, סודות מסחריים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם הוא מוליך לינקים מאתר זה. 


15. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לשום נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או וכל צד ג' שהוא עקב השימוש באתר, פעילות לא תקינה של מערכות האתר ולרבות קישורים לאתרים חיצוניים, למאמרים, סרטונים ו/או תוכן של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם. כמו כן, לא יהא המפעיל אחראי לחשיפת המשתמש לכל ווירוס מכל מין וסוג שהוא העלול לפגוע בהתקני חומרה ו/או בתוכן ו/או רכוש כלשהו אשר נמצא ברשותך, כך שכל השימוש באתר זה הנו באחריותך המלאה בלבד.


16. מובהר כי המשתמש יהא מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים גזעניים, בוטים, דברי הסתה ו/או מעודדים להסתה, לביצוע עבירות, תכנים העולים כדי לשון הרע, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, תכנים בהם זכויות הקניין הרוחני בהן אינו שייך למשתמש. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי באם לאשר כל תוכן אותו יבקש המשתמש לפרסם ו/או לשלב ו/או להעלות לאתר.

 

הזמנת תכשיטים באתר

17. בסטודיו "חלום צרוף" ניתן למצוא מגוון מוצרים ושירותים בתחום הצורפות והתכשיטים. הסטודיו מתמחה בייצור תכשיטים מקוריים בעבודת יד ובהכשרת מבוגרים ובני נוער המעוניינים לחוות את תחום הצורפות/תכשיטנות בקורסים, סדנאות וחוגים. כמו כן, בסטודיו "חלום צרוף" ניתנת ללקוחות האפשרות לתקן ו/או לחדש ו/או לשדרג ו/או למחזר את תכשיטיהם ואף ליצור מהם תכשיט חדש וכן לרכוש תכשיטים יד שניה ותכשיטים עתיקים מסוג וינטג'.


18. לקוח יקר, הנך מוזמן לבחור תכשיט ו/או קורס ו/או סדנה ו/או חוג ו/או שובר מתנה ו/או כל מוצר או שירות אחר ולהזמינו מאתר זה או לחילופין להגיע (בתאום מראש) לסטודיו "חלום צרוף" אשר נמצא במודיעין. מובהר, כי רכישות באתר יתבצעו באמצעות כרטיסי אשראי כאמור להלן. תשלום עבור הזמנות המוצרים ו/או השירותים מתאפשר גם כן באמצעות PayPal ו/או בהעברה בנקאית לחשבון סטודיו "חלום צרוף" ו/או מתן שיק/ים ו/או תשלום במזומן (בסטודיו).


19. סטודיו "חלום צרוף" יעשה כמיטב יכולתו לוודא שהתכשיטים המוצגים באתר יהיו במלאי וזמינים לרכישה אך במקרה שמסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק תכשיט מסוים, נציג מסטודיו "חלום צרוף" יצור קשר עמך קשר תוך 48 שעות ויאפשר לך לבטל את ההזמנה ללא חיוב בעלות כלשהי או להזמין דגם שאזל מהמלאי, ונשמח לייצר עבורכם.


20. בעת הרכישה באתר "חלום צרוף", תתבקש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון, טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת מדויקת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. סטודיו "חלום צרוף" ישמור את פרטיך האישיים בלבד (ללא פרטי התשלום) וישמרם במאגר לקוחותיו.


21. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים בעת ביצוע ההזמנה הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או לפי כל דין והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לנקוט נגד גורמים המזינים פרטים כוזבים באתר צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיל ו/או מי מטעמו.


22. באתר "חלום צרוף" ניתן לשלם בכרטיס אשראי ובאמצעות PayPal ישירות או באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי בשיחה טלפונית עם נציגי הסטודיו, זאת בהתאם לדרכי השימוש המקובלים אצל ספקי התשלום השונים ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. כמן כן, ניתן לשלם בסטודיו "חלום צרוף" במזומן ו/או בשיק ו/או לבצע העברה בנקאית לחשבון סטודיו "חלום צרוף". מובהר כי בעת תשלום בשיקים אך ורק פירעון השיק במלואו יהווה כתשלום התמורה. 


23. אישור העסקה - ככל והתשלום בוצע על ידך בשיק או במזומן יינתן אישור הזמנת העבודה במעמד התשלום בסטודיו. ככל ושולם בכרטיס אשראי / PayPal / באמצעות הבנק - לאחר אישור התשלום על ידי חברות האשראי / PayPal / לאחר אישור קבלת התשלום ע"י הבנק, ישלח אליך טופס לכתובת הדואר האלקטרוני מאת "חלום צרוף" המאשר את העסקה ובו הפרטים הבאים:


23א. בהזמנת מוצר - פרטי סטודיו "חלום צרוף", קוד המוצר הנבחר ותכונותיו, מחיר המוצר, מועד ודרך אספקת המוצר כבחירתך, פרטים בדבר אחריות וכן מדיניות ביטולים כמפורט בתקנון זה. 


23.ב. בהזמנת קורס - פרטי סטודיו "חלום צרוף", שם הקורס / הסדנה / החוג הנבחר, מועדיו, מקום קיומו תנאיו ומדיניות ביטולים כמפורט בתקנון זה. 


24.  בעת הזמנת מוצר באתר (אשר נמצא במלאי), יעמדו לרשותך אפשרויות שונות לקבלת המוצר לכתובת המשלוח כפי שנמסרה בתהליך ההזמנה: 


24א. משלוח בארץ - משלוח מבוטח בארץ ישלח באמצעות דואר שליחים עד שלושה ימי עסקים מאישור התשלום כאמור בסעיף 23 לעיל, בעלות של 70 ₪.


24ב. משלוח לחו"ל - משלוח מבוטח לחו"ל ישלח באמצעות דואר שליחים עד עשרה ימי עסקים מאישור התשלום כאמור בסעיף 23 לעיל, בעלות של 180 ש"ח. סטודיו "חלום צרוף" לא יהיה אחראי ולא יישא בעצמו בכל תשלום של מכס ו/או מס ו/או אגרה ו/או היטל ו/או כל סוג תשלום אחר שיוטל על הלקוח בארץ היעד, שכן תשלומים אלו יחולו על הלקוח בלבד. ללקוח לא תהיה שום דרישה ו/או תלונה כלפי הסטודיו לעניין זה.

 

24ג. איסוף עצמי - ניתן לקבל את המוצר על ידי הגעה לסטודיו "חלום צרוף" בתאום טלפוני מראש ללא כל עלות.


25. סטודיו "חלום צרוף" לא יהיה אחראי לאי הגעת המשלוח ליעדו במידה שתמסור כתובת שגויה. במקרה כאמור, תאלץ לשאת בכל העלויות הנובעות מהחזרת המשלוח ו/או תשלום עבור משלוח חוזר ו/או כל עלות נוספת. 


26. מקום ביצוע העסקה ייחשב כמקום מושבו של סטודיו "חלום צרוף", בין אם בחר הלקוח באיסוף עצמאי של המוצר ובין אם בחר לקבל את המוצר באמצעות משלוח. במידה ואספקת המוצר דורשת רישום כלשהו על פי דין יבוצע הרישום ע"ש הלקוח בהתאם לפרטים שמסר בהזמנה.


27. סטודיו "חלום צרוף" יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לא לאשר הזמנה במידה שיעלה חשש בקשר עם מהימנות העסקה ו/או מכל סיבה אחרת בשיקול דעתו הבלעדי. במקרה כאמור בסעיף זה, תשלח אליך הודעה מטעם "חלום צרוף", יושבו הכספים והעסקה תבוטל מבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לעסקה זו.

 

יצירת תכשיט בהזמנה אישית

28. בסטודיו "חלום צרוף" תוכל להזמין תכשיט בהתאמה אישית לך או ליקיריך אשר יעוצב וייוצר בהתאם לבקשתך. הנך מוזמן לפנות למייל Info@dream-smith.co.il או טלפונית למספר המופיע באתר ולספר לנו כיצד נראה תכשיט החלומות. אנו בסטודיו "חלום צרוף" נעשה כל שביכולתנו כדי ליצור בעבורך את התכשיט המבוקש. 


29. עם קבלת הבקשה, צורפת מסטודיו "חלום צרוף" תיצור עמך קשר לשם קבלת פרטים משלימים לעיצוב התכשיט, הכנת סקיצה (ככל שתידרש), חישוב העלויות והכנת הצעת מחיר. לאחר קבלת הפרטים המשלימים והחישובים הנדרשים יועלו על הכתב פרטי ההזמנה לרבות תכונותיו של התכשיט, עלותו, אופן מועד ודרך אספקת המוצר כבחירתך ומדיניות ביטולים (להלן: "טופס ההזמנה"). 


30. לאחר שתאשר את "טופס ההזמנה" ותמסור את פרטי העברת התשלום / תבצע תשלום, והעסקה תאושר בהתאם להוראות סעיף 23 לעיל, בגין הכנת התכשיט, יצרו עבורך הצורפים של "חלום צרוף" את התכשיט, כבקשתך.


31. לידיעתך, עם אישור טופס ההזמנה, בהתאם להוראות החוק להגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספים בגין ביטול עסקה של תכשיט שיוצר במיוחד עבורך ובהתאם לבקשתך.


32. במקרה שהסקיצה לא תאושר על ידך - תידרש לשלם סכום שלא יפחת מ - 250 ₪ בגין הכנתה ו/או בגין עלויות נוספות ככל שנדרשו.

 

תיקון וחידוש תכשיטים

33. אנו בסטודיו "חלום צרוף" מחדשים מתקנים וממחזרים תכשיטים. בעת מסירת התכשיט בסטודיו התכשיט יישקל ותכונותיו יתועדו ב"כרטיס תכשיט" לרבות משקלו וסוג החומרים מהם עשוי התכשיט. ב"כרטיס התכשיט" יצוין השירות הנדרש לרבות עלויות, הערות ודרישות נוספות ככל שתהיינה. 


34. מוסכם, כי חתימתך על "כרטיס תכשיט" תהווה אישור ביחס לתכונותיו של התכשיט כן תהווה אישור ביצוע העבודה. מובהר, כי בכפוף להוראות החוק להגנת הצרכן תשמ"א – 1981, לא ניתן יהיה לבטל הזמנה זו שכן הוא נעשה עבורך בהתאם לדרישותייך הייחודיות.

 

קורסים חוגים וסדנאות

35. סטודיו "חלום צרוף" מציע לימודי צורפות במגוון מסלולים הכוללות בין היתר קורסים, סדנאות, חוגים שנתיים וחוגים תקופתיים.


36. מחיר הקורסים הסדנאות והחוגים כולל את החומרים הנדרשים בהתאם לתוכנית הקורס כפי שיקבע על ידי סטודיו "חלום צרוף". מובהר, כי בחלק מהסדנאות והקורסים תחושב עלות חומר הגלם בנפרד בהתאם לעיצוב התכשיט, משקלו איכות הזהב וכו'. מוסכם, כי במקרים אלה, יתבצע תשלום עם הזמנת חומר הגלם.


37. פתיחת הקורסים והסדנאות מותנית במספר נרשמים מינימאלי כפי שיקבע על ידי סטודיו "חלום צרוף" מעת לעת. במידה ולאחר ההרשמה יתברר כי מספר המשתתפים קטן מהמספר המינימאלי שהוגדר, תשלח אליך הודעה בכתב ותינתן לך הבחירה לבחור מועד חלופי או לקבל את כספך חזרה.

 

החזרת תכשיטים

38. סטודיו "חלום צרוף" עושה כל שביכולתו על מנת שתקבל תכשיט איכותי בהתאם להזמנתך, תוך תקווה שתהיה שבע רצון מהמוצר. אך אם מסיבה כלשהי תחליט להחזיר את התכשיט שרכשת, עליך לעשות זאת לפי אחת הדרכים המוצעות:


38.א. ביטול הזמנת תכשיט שנרכש מהאתר או בהזמנה טלפונית ונשלח לכתובתך בדואר - יהא עליך לשלוח מיידית הודעה בדבר הביטול לכתובת המייל: Info@dream-smith.co.il ולהשיבו תוך 14 יום מקבלתו באריזתו המקורית וללא כל פגם.


38.ב. ביטול הזמנת תכשיט שנמסר ידנית - ניתן להחזיר תכשיט שנמסר באופן עצמאי בסטודיו "חלום צרוף" תוך 48 שעות (לא כולל ימי מנוחה) מקבלתו. מובהר, כי יש להחזיר את התכשיט באריזתו המקורית וללא כל פגם.


38.ג. עם השבת תכשיט, מכל סיבה שהיא, תערך בדיקה וככל שלא ימצאו פגמים, ינוכה מהתשלום ששולם בעבור התכשיט סך של 5% או 100 ₪ לפי המחיר הנמוך מבניהם, בתוספת עלות דמי משלוח ועמלת סילוק בהתאם לחיוב חברת כרטיסי האשראי / PayPal / כל עמלה שתחול על המפעיל ו/או מי מטעמו כתוצאה מהביטול. מובהר, כי במידה שהתכשיט יושב שלא באריזתו המקורית ו/או ימצא פגום תהיה לסטודיו "חלום צרוף" הזכות לקזז בנוסף לאמור בסעיף זה, את עלות התיקון וכל עלות נלווית נוספת.


39. תכשיטים שעלותם מעל סך של 3,000 ₪ לא ניתן יהיה להשיב. 


40. בגין שוברי מתנה ניתן יהיה לקבל זיכוי בגובה השובר ובתנאיו. 


41. סטודיו "חלום צרוף" רשאי שלא להשיב ו/או לתת זיכוי כספי במידה וימצא כי נעשה שימוש ו/או נזק מהותי לתכשיט.

 

מדיניות ביטולי קורסים/סדנאות

42. במקרה שברצונך לבטל את השתתפותך באחד מהקורסים או הסדנאות ניתן לעשות זאת בהתאם למדיניות כמפורט להלן: במקרה של בקשת ביטול שתתקבל בכתב במשרדי הסטודיו תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה (מועד הרישום) ובלבד שהביטול כאמור ייעשה 14 ימי עבודה לפחות לפני מועד פתיחת הקורס או הסדנה, יהיה הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 5% ממחיר עסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

 

קניין רוחני

43. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי מלוא זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים וזכויות ההפצה) בתכנים ובמידע באתר זה לרבות הגרפיקה, התכנה, היישומים, הקבצים הדיגיטליים, שם האתר ושם המתחם שלו, עיצוב האתר ונראותו, סימני המסחר באתר (בין אם רשומים ובין אם לאו) הינם בבעלות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או ספקיו ו/או שותפיו העסקיים בלבד והינם מוגנים באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, פטנטים, אמנות בינלאומיות וחוקי מדינות זרות המתייחסים לזכויות יוצרים. 


44. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובתכני האתר או בחלקם לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להקליט, להעמיד לרשות הציבור, לשדר או לקלוט, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון שימוש כלשהו, לתרגם, לשאוב מידע, להשכיר או להעביר לצד ג' כלשהו, לשלוח בדואר או לשנות את המידע או חלקו המופיע באתר בכל צורה שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מטעם המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדי ג' בעלי הזכויות. ההרשאה אשר ניתנת לך הינה מוגבלת, אינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. 

 

שיפוי

45. דע, כי במידה ותפר הוראות תנאי שימוש אלו או כל זכות של צד שלישי יהא עליך לפצות ו/או לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו לרבות צדדי ג' בגין כל הפסד, הוצאה או נזק שיגרמו לו לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה, באופן ישיר או עקיף. כמו כן, הנך מתחייב להימנע מעשיית כל מעשה או מחדל העלולים לשבש את פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא.


46. המשתמש מצהיר כי הנו מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או חיסרון כיס ו/או פגיעה ברווחים שיגרמו לו במקרה שבו פתח המשתמש כנגד המפעיל בהליכים משפטיים כלשהם (כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) הנוגעים לפעילות אתר זה לרבות מכירת המוצרים ו/או השירותים בו וכל עניין הנוגע לכך ו/או הנובע כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של המשתמש. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו כאמור בתוך 14 ימי עסקים ממועד פנייתו להליכים משפטיים וללא קשר לתוצאות ההליכים כאמור, זאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו לפי חוק ובהתאם לקבוע בהוראות תנאי שימוש אלו.  

 

מדיניות פרטיות

המפעיל מתייחס בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות באתר זה. 


47. אנו ב"חלום צרוף" נוהגים לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני של לקוחותינו, זאת על מנת לידע אתכם בדבר מוצרים ו/או שירותים חדשים ו/או הנחות ו/או מבצעים אותם אנו מבצעים מידי פעם. במידה שאינך מעוניין בכך, אנא הודיע לנו בכתב לכתובת המייל Info@dream-smith.co.il ואנו נדאג להסיר אותך מיד מרשימת התפוצה, או לחלופין להסיר, באופן עצמאי, את כתובת הדוא"ל שלך מרשימת התפוצה.


48. הנך מודע לכך כי בעת הזנת כתובת דוא"ל במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לקבל דוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות ומבצעים שונים של המפעיל). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע למפעיל בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.   


49. בעת גלישתך באתר יכול שיצטברו נתונים או מידע על נוהגי גלישתך, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר (כתובת IP) ועוד. בעצם קבלתך את תנאי השימוש באתר הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל.


50. האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (להלן: "cookies") לצורך תפעולו השוטף ובכלל זה לצורך אסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע"י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה- cookies  תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבלcookies  יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.  


51. המפעיל ו/או מי מטעמו יהא רשאי לשמור מידע זה במאגריו והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:


51.1 על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.


51.2  לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם. 


51.3 המפעיל ו/או מי מטעמו לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:


51.3.1 במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או באם תבצע בו פעולות או בקשר אליו אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.


51.3.2  אם יקבל המפעיל ו/או מי מטעמו צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג'.


51.3.3  בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין המפעיל ו/או מי מטעמו מחלוקת לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.


51.3.4 בכל מקרה בו המפעיל יסבור שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג'. 


52. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר זה באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי המפעיל מעודד קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש. 


53. המפעיל ו/או מי מטעמו שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנזכרת לעיל.

 

כללי

54. בגין ביטולים, הכספים שיושבו יהיו באותו אמצעי תשלום בו שולמו. במידה שהתשלום שולם בכרטיס אשראי או PayPal / באמצעות הבנק יושבו הכספים בהתאם ללוחות הזמנים של חברת PayPal או חברת האשראי או הבנקים דרכם בוצע התשלום בתוספת 7 ימי עסקים. מובהר, כי בנוסף על האמור בסעיף זה, עלויות בגין סליקה בחברת אשראי / PayPal ו/או כל עמלה הנובעת מביצוע ההחזר באמצעות הבנק / שיקים / מזומן הנובעים מהביטול יקוזזו מסך ההחזר בהתאם לעמלות הגורמים הנזכרים.


55. "מועדון החלומות" – אנו ב"חלום צרוף" רוצים לאפשר ללקוחות חוזרים להנות מהטבות והנחות ייחודיות אשר ינתנו אך ורק להם. לשם כך הקמנו את "מועדון החלומות". לקוחות שיעמדו בתנאי ההצטרפות כפי שאלה יקבעו על ידי סטודיו "חלום צרוף" ויפורסמו באתר יצורפו למועדון החלומות ללא כל עלות. עם צירופך למועדון, תשלח אליך הודעה לכתובת המייל עם ההטבות וההנחות המיוחדות וכן טופס השלמת פרטים אישיים על מנת שנוכל להעניק את ההטבות במועדים המותאמים לך באופן אישי. במידה שלא תהיה מעוניין להימנות על חברי "מועדון החלומות" שלנו תוכל להשיב אלינו בקשה להסרת שמך מרשימת חברי המועדון ואנו נסיר את שמך באופן מיידי.


56. "חלום צרוף" עושה את מיטב יכולתו על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע שלם ומדויק. במידה שימצאו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב, האתר לא יישא באחריות לכך ובכל מקרה לא יישא סטודיו "חלום צרוף" באחריות כלשהי ששוויה גבוהה מערך הרכישה.


57. "חלום צרוף" רשאי לעדכן ולשנות את מחירי התכשיטים, הקורסים, הסדנאות, החוגים, המשלוחים, שוברי המתנה ו/או כל מוצר או שירות לרבות ההנחות והמבצעים ללא הודעה מוקדמת.


58. סטודיו "חלום צרוף" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך במתן שום התראה ו/או הודעה מוקדמת. תאריך עדכון התקנון יופיע בבירור באתר. 


59. תקנון זה נכתב בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל. היה ותנאי כלשהו בתנאי בתקנון ימצא כנוגד את חוקיה של מדינת ישראל לא יהא בכך כדי לפגום בתוקפם של יתר סעיפי התקנון.


60. לתקנון זה וכל הנובע ממנו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל וכל הליך משפטי בקשר ליישום או לתוצאות תקנון זה, ינוהל בלעדית בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, אשר לשיפוטם הבלעדי מסכימים הצדדים.


61. צוות "חלום צרוף" ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או בעיה ו/או תקלה ו/או בקשה בטלפון שמספרו 052-3449584 או במייל שכתובתו Info@dream-smith.co.il.


עדכון אחרון: 1/11/2018 – 17:10